Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Χάρις εις την θεία σοφία εγώ  γνώρισα όλα τα απόκρυφα και φανερά όντα και τας ιδιότητας αυτών. Η σοφία, η οποία εκ του μηδενός δημιούργησε και κατευθύνει τα πάντα, με δίδαξε αυτά.

Αυτή δε η σοφία του Θεού έχει πνεύμα απολύτου νοήσεως, άγιο, μοναδικό στον ουράνιο και επίγειο κόσμο, πολυτρόπων ενεργειών, άυλων, ευκίνητον, απειρομέγεθες, αμόλυντον, σαφές, απρόσβλητο και άτρωτο από οιανδήποτε ατέλεια. 
Διεισδυτικό, ευεργετικό, πνεύμα, το οποίον υπερνικά όλα τα εμπόδια και αγαπά πάντοτε το αγαθόν.

Αυτό είναι φιλάνθρωπο, σταθερό, αλάθητο, από καμίαν δεν πιέζεται μέριμνα, παντοδύναμο, εποπτεύει και κατευθύνει τα πάντα. Εισχωρεί εις όλα τα πνεύματα αγγέλων και ανθρώπων, τα νοερά, τα καθαρά, τα λεπτότατα.

Η σοφία έχει την απόλυτον εξ εαυτής κίνηση, απείρως ανωτέρα από κάθε τι, το οποίον κινείται εις την γην και τον ουρανό. Χάρις εις την απόλυτον αυτής καθαρότητα εισδύει και προχωρεί δια μέσου όλων των επιγείων και των ουρανίων προσώπων και πραγμάτων.

Διότι αυτή είναι πνοή, τρόπον τινά, του παντοδυνάμου Θεού, ολοκάθαρο απαύγασμα της δόξης του παντοκράτορας. Δια τούτο τίποτε το μολυσμένο δεν υπεισέρχεται εις αυτήν και δεν την μολύνει.
Αυτή είναι το φωτεινό απαύγασμα του θείου, αμεταβλήτου, αιωνίου φωτός• ολοκάθαρο κάτοπτρο της ενεργείας του Θεού, είκών και έκφρασις της αγαθότητας του Θεού.

Και ενώ είναι μία μόνον, δύναται να κάμη τα πάντα ως παντοδύναμος. Μένει καθ' εαυτήν αναλλοίωτος και ανακαινίζει τα πάντα. Από γενεάς εις γενεά μεταβαίνει και ενθρονίζεται εις ψυχάς οσίας. Παιδαγωγεί και μορφώνει φίλους Θεού και προφήτας.

Κανένα άλλο λογικό ον δεν αγαπά ο Θεός, ειμή μόνον εκείνο, το οποίον συγκατοικεί με την θεία σοφία.
Αυτή είναι ωραιότερα και λαμπρότερα από τον ήλιο, ανωτέρα από όλα τα αστρικά σύμπαντα, συγκρινόμενη δε προς το φως υπερέχει και προηγείται από αυτό.
Διότι το μεν υλικό φως το διαδέχεται η νύκτα• κανένα όμως σκότος και καμία σκιά κακίας δεν ημπορεί να κυριαρχήσει εις την θεία σοφία.

 ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ.  ΚΕΦΑΛ 7     21-30