Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς, που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω εις την γην. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων.

Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδιά των βγαίνουν δια του στόματός των δολιότητες. Όγκος κακίας υπάρχει εις την καρδιά των, την οποίαν εκφράζουν με πανουργία τα χείλη των.

Είθε να εξολοθρεύση ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τας γλώσσας των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων, που καυχησιολογούν και κομπάζουν·
όλους εκείνους, οι οποίοι είπαν· “θα δοξάσωμεν και θα αναδείξωμεν την γλώσσα μας με την ευφράδεια μας. Τα χείλη μας είναι εις την απόλυτον διάθεσίν μας. Ποιός είναι Κύριος επάνω από ημάς; Ημείς και κανείς άλλος”.

Εις την αλαζονεία όμως και αφροσύνη αυτήν ο Κύριος απήντησαν· “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξ αιτίας των στεναγμών των πενήτων, που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο 

Κύριος, θα θέσω εις ασφαλή και σωτήριο τόπον τον καταπιεζόμενον πτωχόν και χάριν αυτού θα δείξω εις τα μάτια όλων την λαμπράν και ακατανίκητον δικαιοσύνην μου”.

Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απηλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον άργυρον που επυρακτώθη και εχωνεύθη στον κλίβανον της γης, και είναι τελείως καθαρός.

Συ, Κυριε, είθε να μας προφυλάξης από τους κακούς και το κακόν, να μας διατηρήσης καθαρούς και αβλαβείς μέσα εις την πονηράν αυτήν γενεάν τώρα και στους αιώνας των αιώνων.

Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Συ όμως δεν αδιαφορείς δια τους υιούς των ανθρώπων. Όσον είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίς και προσοχή σου δι' αυτούς.

ΨΑΛΜΟΣ 11

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο και υλικά αγαθά.Περιήλθον εγώ τας κοινωνίας και είδα άλλας ματαιότητας

Ευρίσκεται ένας και μόνος άνθρωπος, δεν έχει δεύτερον από την αυτήν στέγη, δεν υπάρχει εις αυτόν ούτε παιδί ούτε αδελφός και εν τούτοις οι μόχθοι του είναι απεριόριστοι. Το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο και υλικά αγαθά. Ποτέ δεν εσκέφθη και δεν είπε “δια ποίον, λοιπόν, εγώ κοπιάζω και στερώ την ζωή μου από τα υλικά αγαθά;” Η άσβεστος αυτή επιθυμία των υλικών αγαθών είναι ματαία και καταθλιπτική προσπάθεια. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ 4 ΣΤΙΧΟΣ 7-9

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Τα παρελθόντα γεγονότα λησμονούνται, αλλά και δια τα πρόσφατα δεν θα υπάρχει ανάμνησης• όπως επίσης και δι' εκείνα, τα οποία θα συμβούν στο απώτερο μέλλον.


Εντελώς, μάταια και ανωφελή, είπεν ο Εκκλησιαστής, ότι είναι όλα όσα δεν σχετίζονται με τον Θεόν και το θέλημά του. Ματαιότης ματαιοτήτων, όλα ανεξαιρέτως τα επίγεια είναι μάταια.

Ποίον κέρδος και ποία ωφέλεια απομένει στον άνθρωπον ύστερα από τον μεγάλον μόχθον, τον οποίον καταβάλλει καθ' όλον το διάστημα της επιγείου ζωής του;
Η μία ανθρώπινη γενεά πορεύεται και φεύγει, άλλη δε έρχεται και την διαδέχεται. Η γη όμως ωσάν εις αιώνια θεμέλια στηριγμένη μένει πάντοτε.

Ο ήλιος ανατέλλει, ο ήλιος δύει και πάλιν επανέρχεται στον τόπον, από τον οποίον ανέτειλε, ως εάν κάποια δύναμις τον ελκύει.

Ο ήλιος ανατέλλει εκεί προς τα βορειοανατολικά και διαγράφων τας κυκλικάς τροχιάς του προχωρεί προς τον νότον και πάλιν επανέρχεται εις την βορειοανατολικήν περιοχήν. Ο άνεμος επίσης διαγράφει κύκλους εν τη πορεία του. Διανύει ταχέως τον δρόμον του και επανέρχεται πάλιν στους κύκλους του.

Όλοι οι ποταμοί χύνονται εις την θάλασσαν και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Με την εξάτμιση δε και την βροχή οι ποταμοί επανέρχονται στον τόπον, από τον οποίον πηγάζουν. Εκεί πάλιν γυρίζουν.

Όλα τα λόγια των ανθρώπων προκαλούν κόπωσιν και ανία. Ο άνθρωπος δεν ημπορεί να εύρη ικανοποίηση και ανάπαυσιν ούτε εις τα ιδικά του ούτε εις των άλλων τα λόγια. Το μάτι δεν χορταίνει να βλέπει και το αυτί δεν γεμίζει ποτέ, όσα και αν ακούσει.

Ποίον είναι αυτό που έχει ήδη γίνει εν τη ροή του χρόνου; Αυτό το γεγονός θα γίνει και στο μέλλον. Ποιό είναι αυτό, που έχει πραγματοποιηθεί και λάβει ύπαρξιν; Αυτό θα πραγματοποιηθεί και στο μέλλον. Τίποτε το νέον δεν υπάρχει κάτω από τον ήλιο.

Εις εκείνον, ο οποίος θα ειπεί• “ιδού αυτό είναι νέον”, θα του δοθεί απάντησης• “αυτό έχει ήδη γίνει κατά τους παρελθόντος αιώνας εις τας γενεάς, αι οποίοι υπήρξαν και έζησαν προ ημών”.

Τα παρελθόντα γεγονότα λησμονούνται, αλλά και δια τα πρόσφατα δεν θα υπάρχει ανάμνησης• όπως επίσης και δι' εκείνα, τα οποία θα συμβούν στο απώτερο μέλλον.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ 1. ΣΤΙΧΟΣ 2-11.

ΔΟΛΙΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ


Δόλιες ζυγαριές, που ζυγίζουν άδικα, είναι αποκρουστικές και μισητές ενώπιον του Κυρίου. Ζύγια δε ορθά και σωστά είναι δεκτά και ευλογημένα από τον Θεόν.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 


Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ζωή όμως των δικαίων ευρίσκεται κάτω από το παντοδύναμο προστατευτικό χέρι του Θεού, και καμιά θλίψις και βάσανος δεν θα τους εγγίση, χωρίς ο Θεός να το επιτρέψη.
Εις τα μάτια των αφρόνων ο θάνατός των εθεωρήθη ως αφανισμός και μηδένισις και η έξοδός των από τον κόσμον αυτόν ως οδύνη και τιμωρία•
η αναχώρησίς των από την ζωήν αυτήν ως όλεθρος και απώλεια. Εκείνοι όμως υπάρχουν και ζουν εν ειρήνη.

Διότι και εάν ακόμη εις τα μάτια των ανθρώπων και εκ μέρους των ανθρώπων πάσχουν και θλίβωνται, έχουν αυτοί σταθεράν και ακλόνητον την πεποίθησίν των εις την αθάνατον και μακαρίαν ζωήν.

Και εάν ολίγον ταλαιπωρηθούν και βασανισθούν εις την παρούσαν ζωήν, θα λάβουν μεγάλας αμοιβάς και βραβεία εις την αιωνιότητα. Διότι ο ίδιος ο Κύριος έθεσεν αυτούς υπό δοκιμασίαν δια των θλίψεων και τους εύρεν άξιους να βραβευθούν και να αμειφθούν από αυτόν.
Τους δοκίμασε, όπως ο χρυσοχόος δοκιμάζει και καθαρίζει τον χρυσόν δια του πυρός, και τους εδέχθη ευαρέστως, όπως δέχεται τα προσφερόμενα ολοκαυτώματα των θυσιών.
Αυτοί, όταν ο παντοδύναμος και πανάγαθος Κύριος τους επισκεφθή, θα λάμψουν και σαν σπινθήρες εις τις καλαμιές θα διατρέχουν λαμπρά τας κοινωνίας των ανθρώπων.
  
Αυτοί θα αναδειχθούν κριταί και δικασταί των ασεβών ανθρώπων. Θα κυριαρχήσουν επάνω στους λαούς, διότι ο Κύριος θα είναι βασιλεύς των στους αιώνας των αιώνων.
Όσοι έχουν στηριγμένη ακλόνητο την πεποίθησίν των στον Θεόν, θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν την αλήθεια• και οι πιστοί με αγάπη θα υπομένουν τας δοκιμασίας και θα παραμένουν πλησίον του Θεού, διότι η θεία χάρις και το έλεος δίδονται στους οσίους του Θεού και η στοργική του εποπτεία και προστασία στους εκλεκτούς του.
Οι δε ασεβείς, σύμφωνα με τας αμαρτωλάς αυτών επιθυμίας και σκέψεις και πράξεις, θα πάρουν την δικαίαν τιμωρία• αυτοί, που κατεφρόνησαν τον δίκαιον και απομακρύνθηκα από τον Θεό.

Διότι εκείνος, που εξουθενώνει και καταφρονεί την θείαν σοφίαν και παιδαγωγίαν, είναι ταλαίπωρος και δυστυχής. Η ελπίδα των προς μίαν άνετον και χαρμόσυνον ζωήν είναι κούφια και ανόητος. Οι κόποι των ανωφελείς, τα έργα των άχρηστα.
Αι γυναίκες των άμυαλοι και ασύνετοι, όπως αυτοί, και τα τέκνα των ασεβή και αμαρτωλά• καταραμένοι θα είναι και οι απόγονοί των.

Εξ αντιθέτου είναι μακάρια η ενάρετος εκείνη γυναίκα, η οποία, έστω και αν έμεινε στείρα, δεν εμολύνθη από άλλον άνδρα. Δεν γνώρισε άλλον άνδρα εις την κλίνην της, ώστε να παρασυρθή εις την αμαρτία. Αυτή, ως καρπό της αρετής της, θα έχει την αμοιβή της, όταν ο Κύριος εν τη αγαθότητί του επισκεφθή την ζωήν των δικαίων.

Και αυτός ακόμη ο ευνούχος, ο οποίος όμως δεν διέπραξε παρανομία τινά με το χέρι του, ούτε εσκέφθη κάτι το πονηρό εναντίον του Κυρίου, θα βραβευθή δια την αξιοπιστία του, διότι θα δοθεί εις αυτόν εκλεκτή δωρεά, τιμητική και ευχάριστος θέσις στον ναόν του Κυρίου.
Διότι ένδοξος καρπός προέρχεται πάντοτε από τους καλούς και σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού κόπους. Ζωντανή δε και συνεχώς καρποφόρος παραμένει η ρίζα της ορθοφροσύνης και συνέσεως.

Εξ αντιθέτου τα τέκνα των μοιχών ποτέ δεν θα προοδεύσουν. Παιδιά παρανόμου κλίνης σύντομα θα εξολοθρευθούν.

Και εάν ακόμη ζήσουν μακρόν βίον, δεν θα έχουν εκ μέρους των ανθρώπων καμίαν υπόληψιν και εκτίμησιν. Και αυτό ακόμη το γήρας των θα είναι καταφρονημένον και ανυπόληπτον.
Εάν αποθάνουν ενωρίς, δεν θα έχουν καμίαν ελπίδα εις την μετά θάνατον ζωήν. Ούτε και καμίαν ελπίδα και παρηγοριά, όταν ο Κύριος φανερώση τα κρυπτά των ανθρώπων.

Διότι γενεάς πονηράς και ασεβούς τρομερά θα είναι τα τέλη της επιγείου ζωής και η πέραν του τάφου ζωή.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας
Μη στηρίζετε την πεποίθησιν και την ελπίδα σας στους άρχοντας, στους υιούς των θνητών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε την δύναμιν να σας σώσουν.
Του καθενός από αυτούς, όσον ισχυρός και αν φαίνεται, το πνεύμα θα εξέλθη από το σώμα κατά την ώρα του θανάτου του. Και το σώμα του θα επιστρέψη εις την γην του. Κατά δε την ημέρα εκείνην του θανάτου θα χαθούν και θα διαλυθούν όλα τα σχέδιά του.
  Μακάριος όμως είναι εκείνος, ο οποίος έχει ως βοηθόν του τον Θεόν του Ιακώβ και ο οποίος στηρίζει τας ελπίδας του εις Κύριο τον Θεό του.

ΨΑΛΜΟΣ 145 ΣΤΙΧΟΣ 3-5

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Παιδί μου, πρόσεχε να μη σε παραπλανήσουν προς το κακόν ασεβείς άνθρωποι


Παιδί μου, πρόσεχε να μη σε παραπλανήσουν προς το κακόν ασεβείς άνθρωποι και ποτέ να μη συγκατατεθείς εις τας αμαρτωλάς αυτών σκέψεις και προτάσεις.

Εάν παρουσιασθούν ως φίλοι σου και σε προσκαλέσουν και σου ειπούν· “έλα μαζί μας, λάβε μέρος και συ στο αίμα, το οποίον θα χύσωμεν· ας θανατώσωμεν αδίκως άνδρα δίκαιον και το πτώμα του ας το κρύψωμεν βαθειά στον τάφον.

Ζωντανό ας τον καταπίωμεν, όπως ο άδης. Ας σβήσωμεν το όνομα του και την ανάμνησίν του από τους ανθρώπους της γης, ώστε κανείς πλέον να μη τον ενθυμήται.

Ας βάλωμεν χέρι και ας κάμωμεν δικήν μας την μεγάλη περιουσία του, ας γεμίσωμεν δε τα σπίτια μας από λάφυρα, τα οποία θα αρπάσωμεν από τους άλλους με τας ληστείας και τα εγκλήματά μας.

Όσα χρήματα και κτήματα έχεις κληρονομήσει από τον πατέρα σου βάλε τα εδώ μαζί με τα ιδικά μας. Ταύτισε την τύχη σου μαζί μας και ας έχωμεν όλοι ένα κοινόν βαλάντιον, ένα κοινόν δερμάτινον σάκκον, όπου θα αποταμιεύωμεν, όσα θα αρπάζωμεν”.

Παιδί μου, πρόσεξε, μη πορευθής στον ίδιον δρόμο μαζί των, αλλά άλλαξε πορεία, λοξοδρόμησε μακριά από τους δρόμους εκείνων.
Διότι τα πόδια εκείνων τρέχουν ταχέως πάντοτε προς το κακόν, σπεύδουν να χύσουν αίματα αθώων ανθρώπων.

Έχε δε υπ' όψιν σου και τούτο· ότι, όπως δεν στήνονται χωρίς σκοπό δίκτυα, αλλά δια να συλλάβουν λαίμαργα ασύνετα πουλιά, έτσι και αυτοί θα συλληφθούν εις παγίδα, και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι, αν όχι από τους ανθρώπους, πάντως όμως από τον Θεό. Θα συλληφθούν εις τα δίκτυα της παρανομίας των.

Διότι αυτοί, οι οποίοι συμμετέχουν στο έγκλημα, από κοινού δε και εκ συστάσεως διαπράττουν φόνο, συσσωρεύουν εναντίον των πολλά κακά, η δε καταστροφή των παρανόμων ανθρώπων θα είναι τρομερά.

Εις αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα οδηγούν όλους τους εργάτας της παρανομίας αι οδοί των. Δια της παρανομίας των καταστρέφουν οι ίδιοι και την ζωή και την ψυχή των.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΦ 1 ΣΤΙΧΟΣ 1-20

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Γλύτωσε με, Κύριε, από πονηρό άνθρωπο από άδικον άνθρωπο σώσε με.

 Αυτοί συνεχώς σκέπτονται από μέσα των και καταστρώνουν σχέδια να με αδικήσουν. Ολην την ημέραν προετοιμάζονται και ζητούν αφορμάς δι' έριδας και μάχας.
Ετρόχισαν την συκοφαντικήν των γλώσσαν, την έκαμαν ωσάν του φιδιού. Δηλητήριον οχιάς υπάρχει κάτω από τα χείλη των.

Φυλαξέ με, Κύριε, από το χέρι αμαρτωλού ανθρώπου. Γλύτωσε με από αδίκους ανθρώπους, οι οποίοι εσκέφθησαν να με ανατρέψουν και καταπατήσουν στο έδαφος.
Εγωϊσταί και ιδιοτελείς άνθρωποι μου έστησαν κρυφά παγίδα. Άπλωσαν, ωσάν σχοινιά, τα δίκτυα της δολιότητας των, δια να παγιδεύσουν τα πόδια μου. Και πλησίον στον δρόμο, από τον οποίον θα περνούσα, τοποθέτησαν προσκόμματα, δια να σκοντάψω.

Ενώπιον αυτού του κινδύνου είπα στον Κύριο• Συ είσαι ο Θεός μου. Άκουσε, Κύριε, και κάμε δεκτή την φωνή της δεήσεώς μου.
Κύριε, Κύριε, συ είσαι η δύναμις, δια της οποίας και μόνης εγώ θα σωθώ. Ερριψες την σκιά της προστασίας σου, ως ισχυρά περικεφαλαία, επάνω στο κεφάλι μου κατά την ημέρα, που εκείνοι με πολεμούσαν.

Μη με παραδώσης, Κύριε, εις τα χέρια αμαρτωλού, πράγμα το οποίον βαθύτατα αποστρέφομαι. Εκείνοι συνέλαβαν και κατέστρωσαν εναντίον μου σχέδια εξοντώσεως. Μη με εγκαταλείπεις και επιτύχουν τα σχέδιά των, δια να μη υπερηφανευθούν απέναντι των ανθρώπων σου.
Ο αρχηγός της συμμορίας των εχθρών μου έχει αλαζονικώς υψωμένην την κεφαλήν του. Όμως επάνω των θα πέσει και θα τους σκεπάσει η δολιότης και η συκοφαντία του στόματός των.
Θα πέσουν επάνω εις τα κεφάλια των αναμμένα κάρβουνα, θα τους ρίψης μέσα εις την φωτιάν, δεν θα αντέξουν εις τας ταλαιπωρίας και τας τιμωρίας, που θα τους υποβάλεις.

Άνθρωπος, ο οποίος έχει εριστικήν και συκοφαντική την γλώσσα, δεν θα κατευοδωθεί εις την γην αυτήν. Τον άδικον άνθρωπο θα τον κυνηγήσουν και θα τον συλλάβουν, ωσάν θήραμα, και θα τον οδηγήσουν εις την καταστροφήν αι ταλαιπωρίαι και αι συμφοραί.
Από το φως της διδασκαλίας σου και από την προσωπικήν μου πείραν, έμαθα και επείσθην, ότι ο Κύριος θα υπερασπίσει την δικαία υπόθεσιν των πτωχών και θα αποδώση το δίκαιον στους εγκαταλελειμμένους και πτωχούς.
Οσον όμως και αν εις μερικάς περιστάσεις επικρατή αδικία, οι δίκαιοι θα θριαμβεύσουν τελικώς, θα δοξολογήσουν το όνομά σου, Κύριε. Οι δε ευθείς και ειλικρινείς θα κατοικούν ασφαλείς μαζί σου, Κύριε.

ΨΑΛΜΟΣ 139 

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Κυριε, με δοκίμασες, με γνώρισες και έμαθες ποιός είμαι.


ΨΑΛΜΟΣ 138

Κυριε, με εδοκίμασες, με εγνώρισες και έμαθες ποιός είμαι.

Συ με εγνωρισες καλά και όταν αναπαύωμαι και όταν εγείρωμαι. Ολη η πορεία της ζωής μου κατά την ημέραν και κατά την νύκτα σου είναι γνωστή. Συ κατανοείς καλώς τους διαλογισμούς μου από μακράν, πριν ακόμη συλληφθούν εις την διάνοιάν μου.

Ολόκληρον τον δρόμον της ζωής μου, όσον διήνυσα μέχρι σήμερα και όσος υπολείπεται ακόμη συ τον γνωρίζεις μέχρι και των παραμικροτέρων λεπτομερειών. Ολας τας πορείας μου εκ των προτέρων γνωρίζεις, Κυριε.
Και γνωρίζεις, ότι δεν υπάρχει δολιότης εις την γλώσσαν μου.

Ιδού, Κυριε, συ ως παντογνώστης γνώρισες όλα, τα πρόσφατα και τα αρχαία. Συ με επλασες και με έθεσες κάτω από το προστατευτικόν σου χέρι.
Γεμάτος θαυμασμόν μένω εμπρός εις την ακριβεστάτην γνώσιν, την οποίαν έχεις περί εμού. Είναι άφθαστος και ασύγκριτος, αδύνατον να την συλλάβω με τας ασθενείς διανοητικάς δυνάμεις μου.

Που είναι δυνατόν να πορευθώ, ώστε να είμαι μακράν από το Πνεύμά σου; Και που να καταφύγω, ώστε να μη ευρίσκωμαι κάτω από το ιδικόν σου βλέμμα;
Εάν αναβώ στον ουρανόν, συ υπάρχεις εκεί. Εάν καταβώ στον άδην, συ παρευρίσκεσαι εκεί.

Εάν αποκτήσω πτέρυγας και κατά τα χαράματα με αυτάς πετάξω πριν ανατείλη ο ήλιος, και κατασκηνώσω εις τα άκρα της ξηράς και της θαλάσσης, εκεί όπου δύει ο ήλιος, εκεί συ υπάρχεις.

Και το στοργικό σου χέρι θα με καθοδηγήση και η παντοδύναμος δεξιά σου θα με κρατήση και θα με υποστηρίξη.

Εάν είπω• ας έλθη λοιπόν σκοτάδι να με περιβάλη από όλα τα σημεία και να με σκεπάση και η σκοτεινή νυξ ας υποκαταστήση τον φωτισμόν της ημέρας, ώστε να διέρχωμαι αθέατος εν τρυφή τας ώρας της ζωής μου, θα πλανηθώ.

Διότι το σκότος δεν είναι δια σε σκοτάδι, και η νύκτα είναι ενώπιόν σου φωτισμένη, όπως η ημέρα. Το σκότος της νυκτός είναι όπως το φως της ημέρας. Ολα ολόφωτα και καθαρά είναι ενώπιόν σου.

Διότι συ, Κυριε, έχεις ως κτήμά σου και γνωρίζεις πολύ καλά τους νεφρούς μου, όλον δηλαδή τον εσωτερικόν μου κόσμον. Συ με ανέλαβες υπό την προστασίαν σου από τότε, που ήμην έμβρυον εις την κοιλίαν της μητρός μου.

Θα σε δοξολογώ, λοιπόν, με ευγνωμοσύνην, διότι και εις αυτό το σημείον εδείχθης αξιοθαύμαστος, ώστε να προκαλής κατάπληξιν και φόβον. Θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κυριε, και εγώ τα γνωρίζω καλά, πάρα πολύ καλά από προσωπικήν μου πείραν.

Δεν έμεινε κρυπτός και άγνωστος εις σε ο σχηματισμός των οστέων μου, τα οποία διεμορφώνοντο αφανώς εις την κοιλίαν της μητρός μου. Δεν έμεινεν άγνωστος και αφανής εις σε η αρχική μου υπόστασις, όταν εν τη κοιλία της μητρός μου, ως εις τα κατώτατα της γης διεμορφώνετο.

 Το άπλαστον και αδιαμόρφωτον εις την κοιλίαν της μητρός μου έμβρυον, το είδαν οι οφθαλμοί σου και στο βιβλίον σου είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι. Υπό το ιδικόν σου βλέμμα θα διαπλασθούν ημέραν με την ημέραν ως έμβρυα και θα μεγαλώσουν, και ούτε ένας από αυτούς δεν θα αγνοηθή από σέ.

Πολύτιμοι μου είναι οι φίλοι σου, ω Θεέ. Η αρχή και η πορεία της ζωής των και εν γένει η δύναμίς των, κάτω από το προστατευτικό σου χέρι, υπήρξαν
Προσπαθώ να τους καταμετρήσω, αλλά έχουν πληθυνθή και αυξηθή περισσότερον από την άμμον. Κοιμάμαι με τας ιεράς αυτάς σκέψεις των θαυμασίων σου. Σηκώνομαι το πρωϊ και πάλιν είμαι μαζή σου, έχων εις σε νουν και καρδίαν εστραμμένα.

Εάν εθανάτωνες τους ασεβείς και αμετανοήτους αμαρτωλούς, έργον δικαιοσύνης θα έπραττες, Κυριε. Ανδρες ασεβείς, άνδρες αιμοβόροι, απομακρυνθήτε και φύγετε από κοντά μου.

Διότι είσθε εριστικοί και πάντοτε σκέπτεσθε φιλονεικίας και μάχας. Ματαίως θα καταλάβουν τας ιδικάς σου πόλεις, Κυριε, διότι από αυτάς θα εκδιωχθούν με την ιδικήν σου δύναμιν.

Εγώ, Κυριε, δεν εμίσησα αυτούς τους ασεβείς, οι οποίοι σε μισούν και δεν έλυωσα ωσάν κερί εξ αιτίας της αηδίας και αποστροφής μου προς τους εχθρούς σου;
Με όλην μου την καρδιά και την ψυχήν τους εμίσησα και εκείνοι έγιναν εχθροί μου.

Δοκίμασέ με, Κυριε, και μάθε καλά την καρδιά μου. Εξέτασε και μάθε τον τρόπον της ζωής μου.

Και ίδε αν υπάρχη οδός παρανομίας εις εμέ. Εάν, δηλαδή, δεν έζησα, όπως συ θέλεις. Οδήγησέ με, Κυριε, μέχρι τέλους εις την οδόν της αιωνιότητας.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΜΟΧΘΟΣ.


Είδα επίσης εγώ όλον τον μόχθο και όλη την δραστηριότητα των ανθρώπων δια τα έργα των. Και διεπίστωσα, ότι η δραστηριότης αυτή προκαλεί ζηλοφθονία και ανταγωνισμό του ενός ανθρώπου εναντίον του άλλου. Και αυτό ακριβώς είναι ματαιότης πνοή ανέμου που φεύγει.

Ο άμυαλος και τεμπέλης σταύρωσε τα χέρια του και από την πείνα έλυωσαν αι σάρκες του.

 Εκκλ. 4,4                  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.Κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχία στο άνθρωπο, ειμή το νααπολαμβάνει εν μέτρο τα υλικά αγαθά και να πράττει το καλόν και την ευεργεσία καθ' όλον το  διάστημα της ζωής του.
Ευτυχής είναι ακόμη ο άνθρωπος ο οποίος θα φάγει και θα πιεί και θα ίδη τα αγαθά εκ των κόπων του. Ας έχει όμως υπ' όψιν του, ότι αυτό είναι δωρεά του Θεού.
Γνώρισα εγώ, και γνωρίζω καλά, ότι όλα τα δημιουργήματα, που έκαμνε ο Θεός είναι αμετάβλητα και παραμένουν αιώνια. Εις κάθε έργον του Θεού δεν ημπορεί κανείς ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει κάτι. Ο Θεός τα δημιούργησε κατά τέτοιον τρόπον, ώστε οι άνθρωποι, όταν τα βλέπουν, να σέβονται αυτόν και να υποτάσσονται στο θέλημά του.


Εκκλ. 3,12                

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Κύριε, αλησμόνητο θα μείνει το όνομά σου στους αιώνας των αιώνων δια μέσου όλων των γενεών.Ύμνους και δοξολογίας συνεχώς να αναπέμπετε στο όνομα
Κυρίου. Αινείτε σεις οι ιερείς, δούλοι Κυρίου, τον Κυριον.
Σεις που ίστασθε υπηρετούντες ευλαβώς στον οίκον Κυρίου, εις
τας αυλάς του ναού του Θεού μας.

Αινείτε τον Κυριον, διότι ο Κύριος μας είναι αγαθός, άξιος να
του αναπέμπεται συνεχώς κάθε ύμνος και δοξολογία. Ψάλατε,
τη συνοδεία μουσικών οργάνων, ύμνους στο Όνομα του, διότι
αυτό είναι καλόν και ωφέλιμο.

Ψάλατε εις αυτόν, διότι ο Κύριος ημάς τους απογόνους του
Ισραήλ εξέλεξαν ως ιδικήν του περιουσία, ως ιδικόν του λαό.
Εγώ, ο ισραηλιτικός λαός, έχω πλέον γνωρίσει καλά και μάθει,
ότι είναι μέγας ο Κύριος. Ο Κύριος ημών είναι ανώτερος από
όλους τους ψευδείς θεούς.

Αυτός δια της παντοδυναμίας, της πανσοφίας και αγαθότητός
του, δημιούργησε όλα όσα θέλησαν στον ουρανό, εις την
γην και την θάλασσαν, και εις όλα τα αβυσσαλέα βάθη των
ωκεανών.
Αυτός είναι, ο οποίος υψώνει και κινεί τας νεφέλας από τα
άκρα του ορίζοντος της γης και μετατρέπει τας αστραπάς εις
βροχάς. Αυτός είναι, που βγάζει και εξαπολύει ασυγκράτητους
ανέμους από τα θησαυροφυλάκιά του, εις τα οποία τους κρατεί
κλεισμένους.

Αυτός κτύπησε δια θανάτου όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου,
από πρωτοτόκου του ανθρώπου μέχρι και του ζώου.
Αυτός εις σε, ω Αίγυπτε, εξαπέστειλεν ολοφάνερα σημεία και
καταπληκτικά θαύματα, στον Φαραώ και εις όλους τους
δούλους του Φαραώ.

Αυτός είναι, ο οποίος κτύπησε πολλά ειδωλολατρικά έθνη και
θανάτωσε ισχυρούς βασιλείς·
τον Σηών βασιλέα των Αμορραίων, και τον Ωγ βασιλέα της
Βασάν, και άλλους βασιλείς όλων των βασιλείων της Χαναάν.
Αυτός έδωκε την χώραν εκείνων κληρονομίαν και ιδιοκτησίαν,
κληρονομίαν στον ιδικόν του λαό τον ισραηλιτικόν.Κύριε, αλησμόνητο θα μείνει το όνομά σου στους αιώνας των
αιώνων δια μέσου όλων των γενεών.
Διότι ο Κύριος θα κυβερνά και θα διεκδική και θα υποστηρίζει
τα δίκαια του λαού του και θα κάμπτεται εις τας ικεσίας αυτών.
Εξ αντιθέτου τα είδωλα των διαφόρων ειδωλολατρικών λαών
είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων χειρών.Έχουν στόμα και δεν ημπορούν να ομιλούν, οφθαλμούς έχουν
και δεν ημπορούν να δουν.
Έχουν αυτιά και δεν ημπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει
αναπνοή, δείγμα ζωής, στο στόμα των.
Όμοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι
εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι στηρίζουν την πίστη
και τας ελπίδας των εις αυτά.


Σεις όμως, Ισραηλίται, ανυμνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός
οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον.

Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούμενοι και
φοβούμενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον Κυριον.
Ευλογημένος και δοξασμένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο
Κύριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ.
είναι άργυρος και χρυσός, έργα ανθρωπίνων χειρών.Έχουν στόμα και δεν ημπορούν να ομιλούν, οφθαλμούς έχουν
και δεν ημπορούν να δουν.
Έχουν αυτιά και δεν ημπορούν να ακούσουν. Δεν υπάρχει
αναπνοή, δείγμα ζωής, στο στόμα των.
Όμοιοι προς τα νεκρά και άψυχα αυτά είδωλα ας γίνουν όλοι
εκείνοι, που τα κατασκευάζουν και όσοι στηρίζουν την πίστη
και τας ελπίδας των εις αυτά.


Σεις όμως, Ισραηλίται, ανυμνολογήσατε τον Κυριον, ιερατικός
οίκος του Ααρών δοξολογήσατε τον Κυριον.

Σεις οι Λευίται δοξολογήσατε τον Κυριον. Οι ευλαβούμενοι και
φοβούμενοι τον Κυριον δοξολογήσατε τον Κυριον.
Ευλογημένος και δοξασμένος από την αγίαν Σιών ας είναι ο
Κύριος, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ.