Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Δεν απεκρύβησαν ούτε αποκρύπτονται αι αδικίαι των από αυτόν και όλαι αι αμαρτίαι των ευρίσκονται πάντοτε ενώπιον του Κυρίου.


ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ 17

Ο Κύριος έπλασε το σώμα του ανθρώπου από την γη, και πάλιν διέταξε να επιστρέψει αυτό εις την γη.

Μετρημένες τας ημέρας της ζωής των έδωκε στους πρωτοπλάστους. Χορήγησε επίσης εις αυτούς την εξουσία να άρχουν εις όλα τα ζώα της ξηράς και της θαλάσσης.

Περιέβαλε τον καθένα από αυτούς με δύναμιν, τους δημιούργησε σύμφωνα με την ιδικήν του εικόνα.

Εις όλα τα δημιουργήματα ενέπνευσε φόβο απέναντι του ανθρώπου, δια να κατεξουσιάζη αυτός εις όλα τα θηρία του αγρού και εις τα πετεινά του ουρανού.
Επήραν οι πρωτόπλαστοι από τον Κύριο την δύναμιν και την χρήσιν των πέντε αισθήσεων, ως έκτον δε δώρον χορήγησε εις αυτούς ο Κύριος την διάνοια. Έβδομο δε τον προφορικό λόγο, δια να μπορούν να εκφράζουν και να ερμηνεύουν τας ενεργείας και τα δημιουργήματα του Θεού.
Ελεύθερα βούληση, γλώσσα, οφθαλμούς, αυτιά και καρδία έδωσε εις αυτούς ο Θεός, δια να σκέπτονται.

Τους γέμισε με γνώσιν συνέσεως, υπέδειξαν εις αυτούς τα καλά και τα κακά.
Έθεσε τον οφθαλμό του εις τας καρδίας των, τους έδωσε φως νοήσεως, δια να δείξει εις αυτούς, και εκείνοι να δουν, το μεγαλείον των έργων του.

Τους έδωσε την δυνατότητα να υμνολογούν και να αγιάζουν το Όνομα του και να διηγούνται τα μεγαλεία των έργων του.

Προσέθεσε εις αυτούς γνώσιν και σοφία, τους κληροδότησε τον νόμο της ζωής, συνήψε μαζί των αιωνία διαθήκη και υπέδειξε εις αυτούς τας εντολές του.
Μεγαλείον δόξης είδαν τα μάτια των και την ένδοξο φωνή του ήκουσαν τα αυτιά των.
Είπε δε προς αυτούς• “προσέχετε από κάθε αδικία”. Έδωσε στον καθένα των εντολές σχετικώς με την συμπεριφορά του απέναντι του πλησίον του.

Οι δρόμοι και οι τρόποι της ζωής των ευρίσκονται πάντοτε ενώπιων του. Δεν θα ημπορέσουν να αποκρύψουν από τα μάτια του.
Εις κάθε άλλο έθνος εγκατέστησε ο Θεός άρχοντα. Άρχων και κληρονομία όμως του Ισραήλ είναι ο Κύριος.
Όλα τα έργα αυτών είναι ενώπιων του φανερά όπως ο ήλιος, και τα μάτια του συνεχώς εις τας πορείας της ζωής των.
Δεν απεκρύβησαν ούτε αποκρύπτονται αι αδικίαι των από αυτόν και όλαι αι αμαρτίαι των ευρίσκονται πάντοτε ενώπιον του Κυρίου.

Κάθε ελεημοσύνη ανθρώπου είναι δι' αυτόν ως μία σφραγίς. Προσέχει δε και διαφυλάττει ελεημοσύνη ανθρώπου ως κόρην οφθαλμού.
Έπειτα θα εξεγερθεί ο Κύριος και θα αποδώσει εις αυτούς, που διαπράττουν αδικίας, το δίκαιον ανταπόδομα. Εις το κεφάλι των θα ανταποδώσει τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν.

Αλλά στους μετανοούντας έδωσε το δικαίωμα και την δυνατότητα επιστροφής, τους δε λιποψυχούντας τους παρηγόρησε και τους ενίσχυσε, ώστε να υπομένουν.
Γύρισε λοιπόν, ω αμαρτωλέ, και έλα προς τον Κύριο. Απαρνήσου και άφησε τας αμαρτίας, παρακάλεσέ τον προσωπικώς και λιγόστεψε τας παραβάσεις σου, αι οποίαι παρεντίθενται πρόσκομμα μεταξύ σου και του Κυρίου.
Επάνελθε προς τον ύψιστο Θεό. Απομακρύνσου από κάθε αδικία, μίσησέ με όλη σου την καρδία αυτά, που είναι βδελυρά και μισητά δια τον Κύριο.

Ποιός θα δοξολογήσει κάτω στον άδην τον Κύριο αντί εκείνων, που ζουν εις την γη, ζουν και αναπέμπουν δοξολογία προς αυτόν;
Από τον νεκρό, ως εάν πλέον δεν υπάρχει, χάνεται κάθε δοξολογία προς τον Κύριο. Ο ζων και ο υγιής άνθρωπος θα υμνολογήσει τον Κύριο.

Ποσόν μέγα είναι το έλεος του Κυρίου! Η εξιλέωσης και η άφεσης, την οποίαν προσφέρει προς εκείνους, που επιστρέφουν εις αυτόν!
Διότι δεν είναι όλα δυνατά και κατορθωτά εκ μέρους των ανθρώπων. Κανείς άνθρωπος, κανείς γεννητός γυναικών δεν είναι αθάνατος.

Ποίον άλλο κτίσμα είναι φωτεινότερο από τον ήλιο; Και όμως και ο ίδιος εξαφανίζεται με την δύσιν του. Έτσι εκλείπει και ο αμαρτωλός, ο οποίος έχει πάντοτε στον νουν και την καρδία του αμαρτωλάς καταστάσεις και πράξεις σαρκός και αίματος.

Ο Θεός είναι εκείνος, ο οποίος επιβλέπει τας εν υψηλοίς ουρανίους στρατιάς, όλοι δε οι άνθρωποι δεν είναι παρά χώμα και στάκτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου