Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Φύλαξέ με, Κύριε, από κάθε κακό.

Φύλαξέ με, Κύριε, από κάθε κακόν, διότι εγώ εις σε έχω στηρίξει τας ελπίδας μου.

Είπα δια της προσευχής προς σε τον Κύριο • συ είσαι ο Κύριος μου και συ ωσάν ανενδεής, που είσαι, δεν έχεις ανάγκην από τα ιδικά μου υλικά αγαθά.

Προς χάριν των εναρέτων και ευσεβών ανθρώπων, που ζουν εις την χώρα του, δηλαδή εις την γη της επαγγελίας, μεγάλα και θαυμαστά έργα έκαμε ο Κύριος. Ολαι αι απόφαση του, αι ευμενείς και ευάρεστοι δι' αυτούς, που τηρούν το θέλημά του, ευρίσκονται ανάμεσά των.

Επληθύνθησαν, βέβαια, πάρα πολύ αι θλίψεις και αι ταλαιπωρίαι αυτών, αλλά γρήγορα διελύθησαν και εξηφανίσθησαν. Δεν θα συναθροίσω ποτέ κατά κανένα λόγον και τρόπον εις λατρευτικάς συγκεντρώσεις ανθρώπους μολυσμένους με αίματα αθώων ανθρώπων η με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών. Ποτέ δεν θα αναφέρω εις τα χείλη μου, ούτε καν και θα ενθυμηθώ, τα ονόματα των ασεβών ανθρώπων και των ειδωλολατρικών των θεών.

Ο Κύριος είναι δι' εμέ το πολύτιμο μερίδιο της κληρονομίας μου. Το ποτήριο, από το οποίον πίνω την γλυκεία χαρά. Συ, Κύριε, είσαι εκείνος, ο οποίος θα με αποκαταστήσεις και θα με επαναφέρεις χαίροντα εις την ποθητή πατρίδα.

Και το μερίδιο, που μου έτυχε σαν να εμετρήθη με ακριβείς μετροταινίας, είναι από τα πλέον καλά. Πράγματι η κληρονομία μου είναι αρίστη.

Κατά το διάστημα της ημέρας θα δοξολογήσω και θα υμνήσω τον Κύριο, ο οποίος μου χάρισε σύνεση. Αλλά και κατά το διάστημα της νυκτός η φωνή της συνειδήσεώς μου και οι πόθοι της καρδίας μου με παιδαγωγούν προς τον Κύριο, ώστε αυτόν να θεωρώ πλούτο και στήριγμά μου.

Ημέρα και νύκτα έβλεπα και βλέπω τον Κυριον μου πάντοτε εμπρός μου. Τον βλέπω ότι είναι εις τα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύση, δια να μη ταραχθώ από οιονδήποτε φόβο η κίνδυνο.
Δια τούτο ακριβώς και ευφράνθη η καρδία μου, η δε γλώσσα μου λάλησε λόγους αγαλλιάσεως, ακόμη δε και το σώμα μου, όταν αποθάνω, θα αποτεθή στον τάφο με την ελπίδα της αναστάσεως.

Διότι συ ο Θεός μου δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδη, ώστε να φυλακισθή δια παντός εις αυτόν, ούτε θα επιτρέψης, εγώ αφοσιωμένος εις σε να δοκιμάσω την

Έκαμες γνωστούς εις εμέ τους δρόμους και τους τρόπους της μακαρίας και ευλογημένης ζωής. Θα με χόρτασης χαρά και αγαλλίαση, όταν με αξιώσεις να δω το ένδοξο πρόσωπό σου• εις την παντοδύναμο και πανάγαθο δεξιά σου υπάρχουν πάντοτε δια τους εκλεκτούς σου, Κύριε, τέλειες και ατελείωτες τέρψεις και χαρές.

ΨΑΛΜΟΣ 15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου