Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ο Κύριος είναι η ακατανίκητος δύναμις και κραταιά βοήθεια του λαού του.

Προς σε, Κύριε, συνεχώς δια της προσευχής μου κραυγάζω. Συ, ο Θεός μου, μη κωφεύσης και μη αντιπαρέλθης με σιωπήν την αίτησίν μου. Διότι, όταν αδιαφορήσης και δεν απαντήσης εις εμέ, θα γίνω όμοιος με ένα από τους ανθρώπους εκείνους, οι , οι οποίοι ρίπτονται νεκροί στον βαθύν τάφον.

Κάμε δεκτή την φωνή της δεήσεώς μου, την ώραν που με υψωμένα ευλαβώς τα χέριά μου προς τον άγιον ναόν σου, σου απευθύνω εκ βάθους καρδίας ολόθερμο ικεσία.

Μη με σύρης και μη με καταδικάσεις εις όλεθρο μαζί με τους αμαρτωλούς ανθρώπους• με εκείνους, οι οποίοι ως έργον των και σκοπό της ζωής έχουν, το να αδικούν. Αυτοί είναι δίβουλοι και διπρόσωποι. Ειρηνικούς και φιλικούς λόγους ομιλούν προς τους γύρω των, σχεδιάζουν όμως κακά έργα μέσα εις τας καρδίας των.


Δώσε, Κύριε, εις αυτούς σύμφωνα με τα έργα των, σύμφωνα με την πονηρία και την πανουργία των εγκληματικών των σχεδίων και ενεργειών. Δώσε εις αυτούς σύμφωνα με τα κακά έργα των, που διαπράττουν με τα ίδια των τα χέρια. Πλήρωσέ τους και ανταπόδωσέ τους ως μισθό και ποινή αυτό, που αρμόζει εις τας αμαρτωλάς των πράξεις.

Διότι αυτοί δεν ηθέλησαν να μελετήσουν και κατανοήσουν τα έργα της παντοδυναμίας και δικαιοσύνης του Κυρίου, τα έργα των χειρών του. Θα τους κατακρημνίσης, θα τους αφήσης στο χώμα συντετριμμένους και δεν θα τους ανεγείρης ποτέ πλέον.

Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, διότι ήκουσε και εδέχθη με ευμένεια την φωνή της δεήσεώς μου.

Ο Κύριος έγινε βοηθός μου και υπερασπιστής μου. Η καρδία μου στήριξε εις αυτόν την ελπίδα της. Δι' αυτό δε και έλαβα στοργική βοήθεια από εκείνον. Το ταλαιπωρημένο και κατεξηντλημένο σώμα μου ανεζωογονήθη. Δια τούτο με όλη μου την θέλησιν και επιθυμίαν θα τον δοξολογήσω.

Ο Κύριος είναι η ακατανίκητος δύναμις και κραταιά βοήθεια του λαού του. Αυτός είναι ο υπερασπιστής του, ώστε με πολλούς και διαφόρους τρόπους και εις πολλάς περιστάσεις χάρισε την σωτηρία στον βασιλέα, τον οποίον ο ίδιος έχρισε.
Σώσε τον λαό σου τον ισραηλίτικο και ευλόγησε αυτούς, τους οποίους ξεχώρισες ανάμεσα από τα άλλα έθνη ως ιδικήν σου κληρονομία και τους εξέλεξες, δια να ανήκουν εις σε. Ως στοργικός ποιμήν προστάτευσέ τους, κυβέρνησέ τους, διάθρεψέ τους, πάρε τους υπό την προστασία σου δια παντός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου