Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς, που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω εις την γην. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων.

Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδιά των βγαίνουν δια του στόματός των δολιότητες. Όγκος κακίας υπάρχει εις την καρδιά των, την οποίαν εκφράζουν με πανουργία τα χείλη των.

Είθε να εξολοθρεύση ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τας γλώσσας των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων, που καυχησιολογούν και κομπάζουν·
όλους εκείνους, οι οποίοι είπαν· “θα δοξάσωμεν και θα αναδείξωμεν την γλώσσα μας με την ευφράδεια μας. Τα χείλη μας είναι εις την απόλυτον διάθεσίν μας. Ποιός είναι Κύριος επάνω από ημάς; Ημείς και κανείς άλλος”.

Εις την αλαζονεία όμως και αφροσύνη αυτήν ο Κύριος απήντησαν· “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξ αιτίας των στεναγμών των πενήτων, που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο 

Κύριος, θα θέσω εις ασφαλή και σωτήριο τόπον τον καταπιεζόμενον πτωχόν και χάριν αυτού θα δείξω εις τα μάτια όλων την λαμπράν και ακατανίκητον δικαιοσύνην μου”.

Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απηλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον άργυρον που επυρακτώθη και εχωνεύθη στον κλίβανον της γης, και είναι τελείως καθαρός.

Συ, Κυριε, είθε να μας προφυλάξης από τους κακούς και το κακόν, να μας διατηρήσης καθαρούς και αβλαβείς μέσα εις την πονηράν αυτήν γενεάν τώρα και στους αιώνας των αιώνων.

Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Συ όμως δεν αδιαφορείς δια τους υιούς των ανθρώπων. Όσον είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίς και προσοχή σου δι' αυτούς.

ΨΑΛΜΟΣ 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου