Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Παιδί μου, πρόσεχε να μη σε παραπλανήσουν προς το κακόν ασεβείς άνθρωποι


Παιδί μου, πρόσεχε να μη σε παραπλανήσουν προς το κακόν ασεβείς άνθρωποι και ποτέ να μη συγκατατεθείς εις τας αμαρτωλάς αυτών σκέψεις και προτάσεις.

Εάν παρουσιασθούν ως φίλοι σου και σε προσκαλέσουν και σου ειπούν· “έλα μαζί μας, λάβε μέρος και συ στο αίμα, το οποίον θα χύσωμεν· ας θανατώσωμεν αδίκως άνδρα δίκαιον και το πτώμα του ας το κρύψωμεν βαθειά στον τάφον.

Ζωντανό ας τον καταπίωμεν, όπως ο άδης. Ας σβήσωμεν το όνομα του και την ανάμνησίν του από τους ανθρώπους της γης, ώστε κανείς πλέον να μη τον ενθυμήται.

Ας βάλωμεν χέρι και ας κάμωμεν δικήν μας την μεγάλη περιουσία του, ας γεμίσωμεν δε τα σπίτια μας από λάφυρα, τα οποία θα αρπάσωμεν από τους άλλους με τας ληστείας και τα εγκλήματά μας.

Όσα χρήματα και κτήματα έχεις κληρονομήσει από τον πατέρα σου βάλε τα εδώ μαζί με τα ιδικά μας. Ταύτισε την τύχη σου μαζί μας και ας έχωμεν όλοι ένα κοινόν βαλάντιον, ένα κοινόν δερμάτινον σάκκον, όπου θα αποταμιεύωμεν, όσα θα αρπάζωμεν”.

Παιδί μου, πρόσεξε, μη πορευθής στον ίδιον δρόμο μαζί των, αλλά άλλαξε πορεία, λοξοδρόμησε μακριά από τους δρόμους εκείνων.
Διότι τα πόδια εκείνων τρέχουν ταχέως πάντοτε προς το κακόν, σπεύδουν να χύσουν αίματα αθώων ανθρώπων.

Έχε δε υπ' όψιν σου και τούτο· ότι, όπως δεν στήνονται χωρίς σκοπό δίκτυα, αλλά δια να συλλάβουν λαίμαργα ασύνετα πουλιά, έτσι και αυτοί θα συλληφθούν εις παγίδα, και δεν θα μείνουν ατιμώρητοι, αν όχι από τους ανθρώπους, πάντως όμως από τον Θεό. Θα συλληφθούν εις τα δίκτυα της παρανομίας των.

Διότι αυτοί, οι οποίοι συμμετέχουν στο έγκλημα, από κοινού δε και εκ συστάσεως διαπράττουν φόνο, συσσωρεύουν εναντίον των πολλά κακά, η δε καταστροφή των παρανόμων ανθρώπων θα είναι τρομερά.

Εις αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα οδηγούν όλους τους εργάτας της παρανομίας αι οδοί των. Δια της παρανομίας των καταστρέφουν οι ίδιοι και την ζωή και την ψυχή των.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΦ 1 ΣΤΙΧΟΣ 1-20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου