Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Τα παρελθόντα γεγονότα λησμονούνται, αλλά και δια τα πρόσφατα δεν θα υπάρχει ανάμνησης• όπως επίσης και δι' εκείνα, τα οποία θα συμβούν στο απώτερο μέλλον.


Εντελώς, μάταια και ανωφελή, είπεν ο Εκκλησιαστής, ότι είναι όλα όσα δεν σχετίζονται με τον Θεόν και το θέλημά του. Ματαιότης ματαιοτήτων, όλα ανεξαιρέτως τα επίγεια είναι μάταια.

Ποίον κέρδος και ποία ωφέλεια απομένει στον άνθρωπον ύστερα από τον μεγάλον μόχθον, τον οποίον καταβάλλει καθ' όλον το διάστημα της επιγείου ζωής του;
Η μία ανθρώπινη γενεά πορεύεται και φεύγει, άλλη δε έρχεται και την διαδέχεται. Η γη όμως ωσάν εις αιώνια θεμέλια στηριγμένη μένει πάντοτε.

Ο ήλιος ανατέλλει, ο ήλιος δύει και πάλιν επανέρχεται στον τόπον, από τον οποίον ανέτειλε, ως εάν κάποια δύναμις τον ελκύει.

Ο ήλιος ανατέλλει εκεί προς τα βορειοανατολικά και διαγράφων τας κυκλικάς τροχιάς του προχωρεί προς τον νότον και πάλιν επανέρχεται εις την βορειοανατολικήν περιοχήν. Ο άνεμος επίσης διαγράφει κύκλους εν τη πορεία του. Διανύει ταχέως τον δρόμον του και επανέρχεται πάλιν στους κύκλους του.

Όλοι οι ποταμοί χύνονται εις την θάλασσαν και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Με την εξάτμιση δε και την βροχή οι ποταμοί επανέρχονται στον τόπον, από τον οποίον πηγάζουν. Εκεί πάλιν γυρίζουν.

Όλα τα λόγια των ανθρώπων προκαλούν κόπωσιν και ανία. Ο άνθρωπος δεν ημπορεί να εύρη ικανοποίηση και ανάπαυσιν ούτε εις τα ιδικά του ούτε εις των άλλων τα λόγια. Το μάτι δεν χορταίνει να βλέπει και το αυτί δεν γεμίζει ποτέ, όσα και αν ακούσει.

Ποίον είναι αυτό που έχει ήδη γίνει εν τη ροή του χρόνου; Αυτό το γεγονός θα γίνει και στο μέλλον. Ποιό είναι αυτό, που έχει πραγματοποιηθεί και λάβει ύπαρξιν; Αυτό θα πραγματοποιηθεί και στο μέλλον. Τίποτε το νέον δεν υπάρχει κάτω από τον ήλιο.

Εις εκείνον, ο οποίος θα ειπεί• “ιδού αυτό είναι νέον”, θα του δοθεί απάντησης• “αυτό έχει ήδη γίνει κατά τους παρελθόντος αιώνας εις τας γενεάς, αι οποίοι υπήρξαν και έζησαν προ ημών”.

Τα παρελθόντα γεγονότα λησμονούνται, αλλά και δια τα πρόσφατα δεν θα υπάρχει ανάμνησης• όπως επίσης και δι' εκείνα, τα οποία θα συμβούν στο απώτερο μέλλον.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΦ 1. ΣΤΙΧΟΣ 2-11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου