Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ.ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 5 ΣΤΙΧΟΣ 1-12

Παιδί μου, δώσε προσοχή εις τας ίδικάς μου σοφάς συμβουλάς. Κλίνε και τέντωσε το αυτί σου εις τα λόγια μου, δια να πάρης έτσι και διατηρήσης ορθή και ωφέλιμο γνώσιν. Η ορθή και ωφέλιμος αυτή γνώσις, που εξέρχεται από τα χείλη μου, σου δίδει την εντολή•

Μη δίδης προσοχή εις φαύλη και ανήθικο γυναίκα, διότι από τα δόλια χείλη της πόρνης γυναικός στάζει μέλι, το οποίον προς στιγμήν μόνον γλυκαίνει τον φάρυγγά σου• έπειτα όμως θα εύρης αυτό πικρότερο από την χολή και ακονισμένο περισσότερο από δίκοπο μαχαίρι, ώστε να σφάζη τους ασυνέτους.

Διότι τα πόδια των αφρόνων εκείνων, οι οποίοι συγχρωτίζονται με την γυναίκα αυτήν, τους οδηγούν στον θάνατον και στον άδη. Τα βήματά των δεν είναι ασφαλή, αλλά διαρκώς γλυστρούν στον κατήφορο του κακού.

Διότι η αφροσύνη δεν ακολουθεί και δεν οδηγεί εις δρόμους ζωής και σωτηρίας. Τα δε μονοπάτια της είναι εις εσφαλμένας κατευθύνσεις, δυσδιάκριτα δε από εκείνους, που τα ακολουθούν.

Συ, λοιπόν, παιδί μου, άκουσε τώρα τας σύμβουλάς μου μη θεωρήσης και μη καταφρονήσης ως αναξίους προσοχής και σημασίας τους λόγους μου.

Απομάκρυνε από την πονηρά αυτήν γυναίκα την πορεία σου. Μη πλησίασης ποτέ εις τας θύρας του οίκου της, δια να μη παραδώσης την ζωήν σου εις ξένους και την περιουσίαν σου εις τα χέρια ασπλάγχνων.

Δια να μη πλουτήσουν και χορτάσουν ξένοι από την ιδικήν σου δύναμιν και να μη περιέλθουν οι καρποί των κόπων σου εις οίκον ξένων ανθρώπων

Και δια να μη μεταμεληθής ανωφελώς στο τέλος της ζωής σου, όταν πλέον θα έχουν κατατριβή και φθαρή αι σάρκες του σώματός σου από την παραστρατημένην ζωήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου