Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΜΥΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.Είναι ανώτερος ένας νεαρός και πτωχός, αλλά συνετός, άνθρωπος από βασιλέα γέροντα αλλά άμυαλο, ο οποίος δεν έμαθε να δίδη προσοχή εις τας ορθάς υποδείξεις.

Ο νεαρός αλλά συνετός άνθρωπος, έστω και αν εγεννήθη εις τα δεσμά της δουλείας, δύναται να εξέλθη από αυτήν και να γίνη βασιλεύς, καίτοι κατά τα διάστημα της βασιλείας του ασυνέτου βασιλέως αυτός είχε γεννηθή πτωχός.

Είδα εγώ όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν εις την περιοχήν εκείνην να συντάσσωνται και να περικυκλώνουν τον δεύτερον, δηλαδή τον νεαρόν συνετόν άνθρωπο, ο οποίος έγινε βασιλεύς αντί του πρώτου.

Αναρίθμητα ήσαν τα πλήθη του λαού, που επροπορεύοντο έμπροσθεν από αυτόν και τον επευφημούσαν. Κατόπιν όμως οι μεταγενέστεροι δεν θα είναι ευχαριστημένοι με αυτόν. Θα έχει σβήσει ο ενθουσιασμός των· και τούτο είναι ματαιότης και κυνήγημα κενού αέρος.

Πρόσεξε καλά, όταν βαδίζης προς τον ναόν του Θεού πλησίαζε να ακούης και να υπακούης στον νόμον του Κυρίου. Η θυσία σου ας είναι ανωτέρα από τα δώρα των αμαρτωλών, οι οποίοι δεν έχουν συναίσθησιν, όταν πράττουν το κακόν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ . ΚΕΦ. 4 ΣΤΙΧΟΣ 14-17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου