Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ


ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 4. ΣΤΙΧΟΣ 1-4

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

Από την πολυτεκνία των ασεβών προτιμότερα είναι η ατεκνία μετά αρετής. Διότι η μνήμη της αρετής παραμένει αθάνατος, αναγνωρίζεται ως καλή και επαινετή εκ μέρους Θεού και ανθρώπων.

Οι άνθρωποι, όταν την βλέπουν εν τω προσώπω και τω βίω του εναρέτου, την μιμούνται. Όταν δε ο ενάρετος εκδημήσει, επιθυμούν να ευρίσκετο πλησίον των πάντοτε. Ο ενάρετος, στεφανωμένος με δόξαν εις την αιωνία ζωήν, θριαμβεύει, διότι νίκησε και κατόρθωσε άθλους στον αγώνα της αρετής χωρίς κανένα ψεγάδι.

Η πολυτεκνία των ασεβών και το πλήθος των απογόνων των εις τίποτε δεν χρησιμεύει. Οι νόθοι υιοί δεν θα ριζώσουν εις βάθος. Δεν θα θεμελιωθούν εις ασφαλή βάσιν· θα εξαφανισθούν.

Αλλά και αν μερικοί κλάδοι των προς καιρόν αναθάλλουν και βλαστήσουν, επειδή το όλον δένδρο δεν έχει ριζώσει βαθειά και δεν στηρίζεται εις ασφαλή θεμέλια, θα συγκλονίζεται από τον άνεμο, και στο τέλος από την ισχυρά πνοή των ανέμων θα ξερριζωθή.

Ασχημάτιστα και άκαρπα θα σπάσουν τα κλωνάρια των. Αλλά και αν προλάβουν να δέσουν καρπό, αυτός θα είναι άχρηστος, άωρος προς βρώσιν και ακατάλληλος δι' οιανδήποτε χρήσιν.

Τα τέκνα, τα οποία γεννώνται από παρανόμους νυκτερινάς συναντήσεις ασεβών γονέων, θα είναι μάρτυρες κατηγορίας εναντίον της πονηρίας των γονέων των κατά την ημέρα, κατά την οποίαν θα κριθούν αυτοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου