Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;Ποιός άνθρωπος είναι εις θέσιν εξ εαυτού να γνωρίση τας βούλας του Θεού; Η ποιός μπορεί εξ εαυτού να συλλάβη και να κατανοήση το θέλημα του Κυρίου;

Διότι αι σκέψεις των ανθρώπων είναι ταλαντευόμεναι και ασταθείς και αι επινοήσεις της διανοίας μας εσφαλμέναι.

Διότι το φθαρτό τούτο σώμα μας βαρύνει την ψυχήν και επισκοτίζει την κρίσιν της. Η χωματένια αυτή κατοικία της ψυχής μας καταπονείται με τας πολλάς μερίμνας του νου.

Μόλις δε και μετά βίας διατυπώνομεν εικασίας και συνάγομεν συμπεράσματα δια τα επί της γης πράγματα και φαινόμενα. Μετά κόπου δε και δυσκολίας ευρίσκομεν αυτά, που εξαρτώνται από τα χέρια μας. Τα όσα όμως υπέροχα υπάρχουν επάνω στους ουρανούς, ποιός εκ των ανθρώπων είναι εις θέσιν να εξιχνιάση;

Ποιός γνώρισε την ιδικήν σου βουλή, ειμή μόνον εκείνος, στον οποίον συ έδωκες σοφία και έπεμψες το Άγιο σου Πνεύμα από τους υψίστους ουρανούς;

Έτσι δε με την ιδικήν σου σοφία διωρθώθησαν και διορθώνονται αι πορείαι των ανθρώπων επί της γης. Και οι άνθρωποι δι' αυτής έχουν διδαχθή και διδάσκονται τα ευάρεστα ενώπιόν σου.

Με την ιδικήν σου σοφίαν εσώθησαν και θα σωθούν.


ΣΟΦΙΑ ΣΟΛOΜΩΝΤΟΣ ΚΕΦ. 9 ΣΤΙΧΟΣ 9-13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου