Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ψάλατε προς τον Κύριο νέον ύμνο, ψάλατε όλοι μαζί οι κάτοικοι της γης. ΨΑΛΜΟΣ 94Ψάλατε προς τον Κύριο νέον ύμνο, ψάλατε όλοι μαζί οι κάτοικοι της γης.
 Ψάλατε στον Κύριο. Δοξολογήσατε το όνομα αυτού, με χαρά μεγάλη κάθε ημέρα να διακηρύττετε συνεχώς την χαρμόσυνο αγγελία της σωτηρίας, που μας έστειλε.

Διαλαλήσατε μεταξύ των εθνικών λαών την μεγαλοπρέπεια του. Αναγγείλατε εις όλους τους λαούς τα θαυμαστά του έργα.

Διότι είναι μέγας ο Κύριος και άξιος να υμνείται με το παραπάνω από όλους. Είναι φοβερός και ανώτερος από όλους τους άλλους θεούς της γης.

Διότι όλοι οι θεοί των ειδωλολατρικών λαών είναι ανύπαρκτοι, είναι επινοήσεις δαιμονίων. Ο ιδικός μας όμως Θεός είναι ο αληθινός και πραγματικός, ο παντοδύναμος και αιώνιος, ο οποίος εκ του μηδενός δημιούργησε τα σύμπαντα.

Δόξα και ωραιότης ακτινοβολείται ενώπιων του. Αγιότης και μεγαλοπρέπεια απαστράπτουν στον ναόν και το θυσιαστήριο του.
Προσφέρατε στον Κύριο και σεις, αι διάφοροι φυλαί των εθνών, προσφέρατε στον Κύριο δόξαν και τιμήν.

Προσφέρατε δοξολογία στο πάντιμον όνομα του Κυρίου, υψώσατε θυσίας προς αυτόν και έτσι με ευλάβειαν εισέλθετε εις τας αυλάς του ναού του.

Προσκυνήσατε τον Κύριο μέσα εις την αγίαν αυλήν του ναού του. Ας συγκλονισθή ολόκληρος η γη από την παρουσία του Κυρίου.

Διαλαλήσατε και καταστήσατε γνωστόν μεταξύ όλων των εθνών, ότι ο Κύριος βασίλευε πανταχού και πάντοτε, διότι αυτός ανόρθωσε την φυσικώς και πνευματικώς πεσμένη οικουμένη, η οποία και δεν θα κλονισθή και δεν θα σαλευθή πλέον από την θέσιν της. Ο Κύριος είναι εκείνος, ο οποίος θα κρίνη και θα δικάση με δικαιοσύνην τους λαούς.

Ας ευφρανθούν οι ουρανοί, ας πλημμυρίση από αγαλλίασιν η γη. Ας σαλευθή με χαρά η θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις αυτήν.

Ας χαρούν αι πεδιάδες και όλα τα φυτά και τα ζώα, που υπάρχουν εις αυτάς. Τότε και αυτά ακόμη τα δένδρα του πυκνού δάσους θα σκιρτήσουν από χαρά και αγαλλίαση
ενώπιον του Κυρίου, ο οποίος έρχεται, ναι έρχεται δια να κρίνει με δικαιοσύνην τους ανθρώπους της γης. Θα κρίνει και θα δικάσει ολόκληρο την οικουμένη με δικαιοσύνην, όλους τους λαούς με την φιλαλήθεια του και την πιστότητα εις τας διακήρυξη του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου