Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ , ΔΕΙΞΕ ΕΥΜΕΝΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΈΤΣΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ.
Συ, ο οποίος ως καλός και στοργικός ποιμήν προστατεύεις και καθοδηγείς τον ισραηλιτικό λαό, ιδέ και δώσε προσοχή εις την συμφοράν, που μας ευρήκε. Συ, ο οποίος οδηγείς ως ιδικά σου πρόβατα την φυλήν του Ιωσήφ, κάθησε ως επί θρόνου επάνω εις τα Χερουβίμ, δείξε φανερά την προστασίαν σου.


Εμφανίσου πρόμαχος εμπρός εις τας φυλάς Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασσή, που ταλαιπωρούνται από τας επιδρομάς των Ασσυρίων. Θέσε εις ενέργεια την ακατανίκητο δύναμιν σου και έλα ταχέως, δια να μας σώσεις.
Κύριε ο Θεός, αποκατάστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας, δείξε ευμενές το πρόσωπόν σου προς ημάς και έτσι ημείς θα σωθώμεν από τον πλήρη όλεθρον.

Κύριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάμεων, έως πότε θα οργίζεσαι εναντίον μας, εναντίον δε και αυτής της προσευχής των δούλων σου;
Έως πότε θα μας δίδης αντί άρτου δάκρυα και αντί ύδατος θα μας ποτίζης με πλήρες, κατά την δίκαίαν σου κρίσιν, το δοχείον από τα δάκρυά μας;

Μας κατέστησες δια τας αμαρτίας μας αντικείμενον εμπαιγμών εις τα γειτονικά μας έθνη. Οι δε εχθροί μας, μας χλευάζουν και μας περιγελούν.
Κύριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάμεων, αποκατάστησέ μας εις την χώραν μας ελευθέρους και ασφαλείς. Γύρισε και δείξε ιλαρό γεμάτο καλοσύνη το πρόσωπο σου προς ημάς και ημείς θα σωθώμεν από τον εξαφανισμός.

Τον λαό του Ισραήλ, ωσάν πολύκαρπον ευλογημένην άμπελόν σου, μετέφερες από την Αίγυπτο εις την Παλαιστίνη. Εδίωξες από εκεί τα ειδωλολατρικά έθνη και την εφύτευσες και την ερρίζωσες εις αυτήν.


Ηνοιξες ενώπιόν της την οδόν από Αιγύπτου μέχρι Παλαιστίνης, την εφύτευσες με βαθειές ρίζες και εγέμισεν όλην την Παλαιστίνη.
Η σκιά της αμπέλου αυτής κάλυψε τα όρη της χώρας και αι διακλαδώσεις της σκέπασαν τας θεοφυτεύτους κέδρους του Λιβάνου.
Ηυδόκησας και εξηπλώθησαν προς δυσμάς τα κλήματά της, μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης και προς ανατολάς οι κλάδοι της μέχρι του Ευφράτου και των παραποτάμων του.
Διατί τώρα εκρήμνισες τον ολόγυρα φράκτην της, την προστασίαν σου, ώστε όλοι οι διερχόμενοι από την οδόν διαβάται να τρυγούν τους καρπούς της;
Φοβερός αγριόχοιρος, ο Ασσύριος, επέδραμεν από αβάτους δρυμούς και την κατέστρεψεν. Αγριος μονιός, περισσότερον φοβερός αγριόχοιρος, που ζη μόνος του, κατέφαγεν αυτήν.


Ω Θεέ των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων, στρέψε και πάλιν ιλαρό το πρόσωπο σου προς αυτήν. Ριξε ένα βλέμμα καλωσύνης και στοργής από τον ουράνιόν σου θρόνον και ίδε και επίσκεψαι την άμπελον αυτήν.
Επανάφερέ την εις την προτέραν θαλερότητα, την ασφάλειαν και την καρποφορίαν, αυτήν, την οποίαν εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψε με ευμένειαν και στοργήν στον άνθρωπο εκείνον, στον οποίον συ έδωσες την ισχύν να άρχη επί του έθνους σου προς δόξαν του Ονόματός σου.


Η χώρα μας έχει κατακαή, έχει ανασκαφή. Οι Ισραηλίται κινδυνεύουν να χαθούν από τους ελέγχους και τας τιμωρίας του ωργισμένου προσώπου σου.
Ας έλθη προστατευτική η παντοδύναμος χείρ σου στον άνδρα εκείνον, τον οποίον συ θα τιμήσης και θα θέσης αυτόν εκ δεξιών σου, και στον υιόν ανθρώπου τον οποίον ανέδειξες συ κραταιόν προς δόξαν του Ονόματός σου.
Υποσχόμεθα δε όλοι, ότι δεν θα απομακρυνθώμεν πλέον από σε. Συ δε θα μας αναζωογονήσης και ημείς θα επικαλούμεθα το όνομά σου.
Ω Κύριε και Θεέ των εν ουρανοίς και επί γης δυνάμεων, αποκατάστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας, δείξε ιλαρό το πρόσωπο σου εις ημάς και ημείς θα διαφύγωμεν την τελείαν καταστροφήν.

ΨΑΛΜΟΣ 79 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου