Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Η βοήθεια και η σωτηρία μας οφείλεται στον παντοδύναμο Κύριο μας, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γη.Εάν ο Κύριος δεν ήτο μαζί μας, βοηθός και υπερασπιστής μας, ας το ομολογήσει λοιπόν όλος ο ισραηλιτικός λαός, εάν ο Κύριος δεν ευρίσκετε μαζί μας, όταν οι εχθροί μας πάνοπλοι και ισχυροί εξηγέρθησαν εναντίον μας, ασφαλώς και βεβαίως ζωντανούς θα μας κατάπιναν, όταν η οργή των είχαν ανάψει εναντίον μας.

Το ορμητικό ρεύμα του μίσους και της κακίας των θα μας καταπόντιζε και θα μας κατέπνιγε. Ποταμόν ορμητικό από εκείνους, που σχηματίζονται τον χειμώνα, θα διήρχετο η ψυχή μας.

Ασφαλώς θα διήρχετο η ψυχή μας βαθύτατο ύδωρ, όπου πυθμήν δεν υπάρχει, και θα κατεποντίζετο.

Ας είναι όμως ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά του Κυρίου, ο οποίος δεν μας αφήκε να γίνωμεν θήραμα και τροφή στους οδόντας των αγρίων αυτών θηρίων, των εχθρών μας.

Η ζωή μας γλύτωσε από τα χέρια των, όπως το στρουθίον διαφεύγει την παγίδα των κυνηγών. Η παγίς των εχθρών μας συνετρίβη και ημείς διεσώθημεν.

Η βοήθεια και η σωτηρία μας οφείλεται στον παντοδύναμο Κύριο μας, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανόν και την γη.

ΨΑΛΜΟΣ 123 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου