Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Συ, ο Μεσσίας είσαι αρχιερεύς στους αιώνας των αιώνων, κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ.
ΨΑΛΜΟΣ 109

Είπεν ο Κύριος και Θεός μου προς τον Κύριο και Θεό μου, προς τον Μεσσία• Καθησαι εις τα δεξιά του θρόνου μου και εγώ θα θέσω όλους τους εχθρούς σου ως υποπόδιον των ποδών σου.

Και ο Δαυίδ λαβών την αποκάλυψιν αυτήν λέγει προς τον Μεσσία• Βασιλικήν ράβδο ακατανίκητου δυνάμεως θα χορήγηση εις σε ο Κύριος από την αγία Σιών. Κυριάρχησε, λοιπόν, και μένε κύριος και εξουσιαστής εν μέσω των εχθρών σου.

Μαζί σου, αναφαίρετος και προαιώνια, είναι η απόλυτος εξουσία και κυριαρχία, την οποίαν κυρίως κατά την ημέρα της επιφανείας σου θα εκδήλωσης εν μέσω της λαμπρότητας των αγίων, αγγέλων και ανθρώπων. Ο Θεός και Πατήρ λέγει προς τον Μεσσία• Από τους κόλπους μου, από την ιδίαν την ουσία μου, πριν από τον αυγερινό και τα άλλα αστέρια, προαιώνιος και αϊδίως, σε έχω γεννήσει.

Και ο Δαυίδ λέγει• Ο Κύριος ωρκίσθηκε και δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Συ, ο Μεσσίας είσαι αρχιερεύς στους αιώνας των αιώνων, κατά την τάξιν του Μελχισεδέκ.

Ο Κύριος, ο συμπαραστάτης και βοηθός σου εκ δεξιών σου, θα συντρίψη κατά την ημέρα της οργής του τους βασιλείς της γης, που θα πάρουν εχθρικήν στάσιν απέναντί σου.

Θα κρίνη και θα καταδικάση όλα τα αμαρτωλά και ασεβή έθνη, θα γεμίση με πτώματα την οικουμένην, θα συντρίψη τας κεφαλάς πολλών αρχόντων της γης.

Ο Μεσσίας αγωνιζόμενος υπέρ του λαού του θα πίη με απλότητα νερό από τον χείμαρρον. Δια δε την κακοπάθειάν του αυτήν και την ταπείνωσιν θα τον αναδείξη και θα τον δοξάση ο Κύριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου