Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης• εις αυτόν, λοιπόν, θα στηριχθώ ή στον παντοδύναμο και αληθινό Θεό;

ΨΑΛΜΟΣ 115 . 


Επίστευσα στον Θεόν, και, φωτιζόμενος από αυτήν την πίστιν, μίλησα την αλήθεια και είπα• εξ αιτίας των πολλών θλίψεων ταπεινώθηκα πάρα πολύ.


Εγώ δε εις κατάσταση εκστάσεως και αναταραχής ευρισκόμενος είπα• Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης• εις αυτόν, λοιπόν, θα στηριχθώ η στον παντοδύναμο και αληθινό Θεό;


Τι ανταποδώσω στον Κύριο δι' όλας τας ευεργεσίας τας οποίας έχει κάμει προς εμέ;


Θα πάρω και θα πιώ οίνον από το ποτήριον της ειρηνικής θυσίας, που του προσφέρω δια την σωτηρία μου, και πλήρης ευγνωμοσύνης θα αναφέρω και θα επικαλεσθώ το όνομα του Κυρίου.


Τα τάματα, τα οποία έχω κάμει, θα τα αποδώσω προς τον Κύριο έμπροσθεν όλου του λαού.


Τιμά ο Θεός, βραβεύει και δοξάζει τους αφοσιωμένους εις αυτόν, όταν μάλιστα αποθνήσκουν δια την αγάπη και την δόξα του.


Ω Κύριε, εγώ είμαι δούλος ιδικός σου, είμαι δούλος ιδικός σου, παιδί της δούλης σου. Συ έθραυσες τις αλυσίδες των μεγάλων και πολλών δεινών μου, εξ αιτίας των οποίων κινδύνευα να αποθάνω.


Εις σε λοιπόν θα προσφέρω θυσία δοξολογίας δια την διάσωσίν μου και το Όνομα σου το σεβαστό επικαλούμαι και θα επικαλούμαι.
Τα τάματά μου προς τον Κύριο θα τα εκπληρώσω εγώ δημοσία, ενώπιον όλου του λαού του, εκεί, εις τας αυλάς του ναού του Κυρίου εντός της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου