Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ .. ΨΑΛΜΟΣ 1 ΣΤΙΧΟΣ 1-2Μακάριος ἀνήρ,

ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν

καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη

καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ,

καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν

είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν επορεύθη ποτε δρόμον

σύμφωνα με τας σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων

και ούτε προς στιγμήν δεν εστάθη εκεί, όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί,

ούτε εκάθισε να λάβη μέρος εις συναναστροφάς ανθρώπων,

που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνίαν

Αλλ' εξ αντιθέτου με όλην του την καρδίαν

έχει δώσει την θέλησίν του και την σκέψιν του

στον νόμον του Κυρίου και τον Νομον

αυτόν θα μελετά ημέραν και νύκτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου