Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΕΩΦΕΙΛΕΤΗΣ.Ο ελεήμων δανείζει προθύμως τον πλησίον του και εκείνος, που έρχεται με προθυμία εις βοήθεια και ενίσχυσιν του πλησίον, τηρεί τας εντολάς του Θεού. Δώσε δάνειο στον πλησίον σου, όταν ευρίσκεται εις καιρόν ανάγκης συ δε ο χρεωφειλέτης να επιστρέψης την οφειλή σου στον πλησίον σου κατά τον συμφωνηθέντα καιρόν.

Τήρησε τον λόγον σου απέναντι του, δείξε προς αυτόν την αξιοπιστία σου και έτσι εις κάθε καιρόν ανάγκης σου θα τον εύρης πρόθυμο να σε βοηθήση. Πολλοί νόμισαν ως εύρημα το δάνειο που έλαβον, και προξένησαν ταλαιπωρίας εις εκείνους, οι οποίοι τους βοήθησαν. Ο κακός και αχάριστος χρεωφειλέτης, μέχρις ότου θα λάβη το δάνειο, καταφιλεί την χείρα του δανειστού και δια τα χρήματα του πλησίον, που ελπίζει να λάβη, χαμηλώνει ικετευτικώς την φωνή του. Όταν όμως έλθη ο καιρός της αποδόσεως του δανείου, αναβάλλει και παρελκύει τον χρόνο, προβάλλει λόγους στενοχωρίας και τας δυσχερείς, τάχα, περιστάσεις.

Εάν ο κακός χρεωφειλέτης είναι εις θέσιν να πληρώση, ο δανειστής του, έστω και αν λάβη το ήμισυ του χρέους, θα θεωρήση τούτο ως εύρημα. Εάν όμως δεν έχει να πληρώση, δεν θα επιστρέψη τίποτε εις αυτόν και έτσι θα τον στερήση εξ ολοκλήρου από τα χρήματά του. Και επί πλέον θα τον κάμη εχθρόν του χωρίς λόγον. Θα τον πληρώση όμως με κατάρας και με ύβρεις και αντί της τιμής θα του ανταποδώση την καταφρόνησιν. Πολλοί, λόγω της πονηρίας των χρεωφειλετών, αρνούνται να δώσουν δάνειο, επειδή φοβούνται, μήπως χωρίς λόγον χάσουν τα χρήματα των

Παρ' όλον όμως τούτο συ πρέπει να φανής μακρόθυμος και επιεικής προς τον πτωχόν και εστερημένον, και μη αναβάλης να δώσης προς αυτόν την ελεημοσύνην σου.

Εκ σεβασμού προς την εντολήν του Θεού υποστήριξε τον πτωχόν, και όταν ευρεθή εις περίοδον ανάγκης και στερήσεως, μη τον αφήσης να φύγη χωρίς την βοήθειάν σου.

Εν ανάγκη ας χάσης τα χρήματά σου δια τον στερούμενο αδελφό και φίλο, και μη τα αφήσης να σκουριάσουν κρύπτων αυτά κάτω από λίθους.

Κλείσε στο ταμείο σου αντί χρημάτων τα καλά έργα της ελεημοσύνης σου• αυτά δε θα σε απαλλάξουν από κάθε ταλαιπωρία.

Η ελεημοσύνη σου θα σε υπερασπίση εναντίον παντός εχθρού περισσότερο από ισχυράν ασπίδα και από δυνατόν δόρυ.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ 29 ΣΤΙΧΟΣ 1-13

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου