Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Η δύναμίς μας ας είναι δι' ημάς ο νόμος της δικαιοσύνης μας, λένε οι ασεβείς.


ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΙΧΟΣ 1-12

Οι ασεβείς, εσφαλμένως εσκέφθησαν και είπαν από μέσα των “βραχεία, γεμάτη λύπες και κόπους είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει δε ελπίς, ότι θα ζήσωμεν πέρα από τον τάφο. Άλλωστε κανείς δεν επανήλθεν από τον Άδην, δια να γνωστοποίηση εις ημάς τα εκεί.

Αυτομάτως και τυχαίως εγεννήθημεν στον κόσμο. Μετά δε τον θάνατον θα επανέλθωμεν εις τέτοιαν κατάστασιν, ως εάν ποτέ δεν υπήρξαμεν. Καπνός, που διαλύεται, είναι η πνοή των ρωθώνων μας ο δε λόγος μας σαν σπινθήρ, ο οποίος προέρχεται από τας επιθυμίας και τας κινήσεις της καρδίας μας

Όταν δε ο λόγος μας σβήση και λήξη η ζωή μας, το σώμα μας θα γίνει στάκτη. Και αυτό, που λέγομεν πνεύμα, θα διαλυθή ωσάν κούφιος άνεμος.

Το όνομα μας, καθώς θα παρέρχεται ο χρόνος, θα λησμονηθή και κανείς δεν θα ενθυμήται τα έργα μας. Η ζωή μας θα περάση σαν το σύννεφο, που δεν αφήνει ίχνη, σαν την ομίχλη που διασκορπίζεται, διωκομένη από τας αχτίνας του ηλίου και διαλυομένη από την θερμότητα αυτού.

Σαν σκιά περνά ο βίος μας και καμία επιστροφή δεν υπάρχει από τον θάνατον, διότι η ζωή ετερματίσθη και εσφραγίσθη οριστικώς, και κανείς δεν επιστρέφει έπειτα από τον θάνατον εις αυτήν.

Εμπρός, λοιπόν, ας απολαύσωμεν τα αγαθά, που υπάρχουν γύρω μας, όσον μπορούμε περισσότερο, και σαν με νεανική ορμή ας χαρούμε τον κόσμο.

Ας μεθύσουμε από τον πλέον ακριβό οίνο, ας λουσθούμε με αρώματα και ας μη αφήσωμεν να περάση, χωρίς να το απολαύσωμεν, κανένα από τα άνθη της ανοίξεως.

Ας στεφανώσωμεν το κεφάλι μας με τριαντάφυλλα πριν η αυτά μαρανθούν.

Κανείς από ημάς ας μη μείνη αμέτοχος από τας μεγαλοπρεπείς απολαύσεις μας. Πανταχού δε ας αφήσωμεν τα ίχνη των διασκεδάσεων, διότι αυτή η ευφροσύνη και διασκέδασίς μας είναι το μερίδιόν μας και η κληρονομία μας επάνω εις την γην.

Ας καταπιέσωμεν και ας εκμεταλλευθώμεν τον πτωχό δίκαιον. Ας μη λυπηθώμεν την αδύνατη χήρα, ας μη εντραπώμεν τα πολυχρόνια άσπρα

Η δύναμίς μας ας είναι δι' ημάς ο νόμος της δικαιοσύνης μας, διότι η αδυναμία αποδεικνύεται επάνω εις τα πράγματα άχρηστος και επιβλαβής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου