Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ψαλμὸς ΙΣΤ’- ΙΚΕΣΙΑ


Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου,

πρόσχες τῇ δεήσει μου, ἐνώτισαι τὴν προσευχήν μου

οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις.
Εἰσάκουσον, Κύριε, τὸ δίκαιον αἴτημά μου.
Εὐδόκησον νὰ προσέξῃς τὴν παράκλησιν καὶ ἱκεσίαν μου.
Ἄκουσον μὲ ὦτα εὐμενῆ τὴν προσευχήν,
τὴν ὁποίαν σοῦ ἀπευθύνω μὲ χείλη εἰλικρινῆ καὶ ἐλεύθερα ἀπὸ δόλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου