Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

ΠΩΣ ΜΟΙΑΖΕΙ Ο ΑΣΕΒΗΣ. ΨΑΛΜΟΣ 1 ΣΤΙΧΟΣ 1-6


Oὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ

οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ χνοῦς,

ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ

προσώπου τῆς γῆς.


Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται

ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ

ἐν βουλῇ δικαίων·ὅτι γινώσκει Κύριος

ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται.


Δεν θα συμβαίνει όμως το ίδιον και με, τους ασεβείς, όχι· αλλά αυτοί θα ομοιάζουν σαν το χνούδι, το οποίον παρασύρει ο άνεμος και το εξαφανίζει από το πρόσωπον της γης, από τα μάτια των ανθρώπων.

Δια τούτο, ηθικώς αδύνατοι και άτολμοι, οι ασεβείς δεν θα έχουν το σθένος να σταθούν όρθιοι ενώπιον του Κυρίου κατά την μέλλουσαν κρίσιν. Ούτε και οι αμαρτωλοί θα τολμήσουν, να παρουσιασθούν εις την σύναξιν των δικαίων.

Διότι ο Κύριος γνωρίζει τον δρόμον, την συμπεριφοράν και τα έργα των δικαίων και τους προστατεύει, ενώ οι ασεβείς εγκαταλείπονται από τον Θεόν, καταλήγουν εις την απώλειαν τα έργα των και αυτοί οι ίδιοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου