Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΦΛΥΑΡΙΑ.


Υπάρχει έλεγχος άκαιρος και επιβλαβής υπάρχει σιωπή, η οποία μαρτυρεί φρόνησιν.

Καλύτερον είναι να ελέγξη κανείς τον φίλον του δια παράπτωμά του, παρά να θυμώση και να μείνη θυμωμένος εναντίον του. Εκείνος που ελέγχεται δι' ένα σφάλμα του και αποδέχεται τον έλεγχο, θα εμποδισθή από άλλα παρόμοια και τας συνεπείας των.

Όπως απραγματοποίητος μένει η επιθυμία του ευνούχου να καταστρέψη την παρθενίαν νεάνιδος, έτσι και εκείνος που θέλει να επιβάλη δια της βίας τας κρίσης του στους άλλους.

Υπάρχουν άνθρωποι, που σιωπούν και οι οποίοι είναι σοφοί• υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι λόγω της φλυαρίας των μισούνται.

Σιωπά κάποιος, διότι δεν έχει και δεν μπορεί να δώση απάντησιν. Σιωπά άλλος, διότι γνωρίζει και περιμένει τον κατάλληλο καιρόν να ομιλήση.

Ο συνετός άνθρωπος θα σιωπήση μέχρι του καταλλήλου καιρού, ο καυχησιολόγος όμως και άφρων θα ξεπερνά ασυλλόγιστα τον κατάλληλον δι' ομιλίας καιρόν.

Εκείνος που λέγει πολλά λόγια, θα κερδίση την αποστροφή εκ μέρους των άλλων• και εκείνος που έχει την απαίτησιν να τον ακούουν και τον υπακούουν οι άλλοι, θα προκαλέση το μίσος των.

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΣΤΙΧΟΣ 1-8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου